• Tối thiểu: 20 sản phẩm
  • Sản xuất: 7 - 10 ngày