Tra Thai Nguyen 11.jpg
Trà Thái Nguyên Thượng Hạng Bình An 100g